• Fijnbouw
  • Fijnbouw
  • Fijnbouw

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en / of
koop en verkoop aangegaan door Fijnbouw, gevestigd te Zwolle.

1-2       Bijzondere van de voorwaarden van Fijnbouw bepalingen zijn slechts bindend indien deze
schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.

2-1       Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2-2       Mondelinge toezeggingen door Fijnbouw zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.

Artikel 3 Overeenkomst.

3-1       De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden
wordt eerst bindend voor Fijnbouw door zijn bevestiging.

3-2       Elke met Fijnbouw aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van
voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
Opdrachtgever zal toestaan dat Fijnbouw zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke
informatie Fijnbouw zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

3-3       Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., alsmede
gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Fijnbouw bij de aanbieding verstrekt, zijn
voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

3-4       Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is
geheel voor rekening van de opdrachtgever.

3-5       Bij alle oppervlakten worden bij het meten de grootste lengte- en breedtematen
aangehouden. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat alle ondergronden schoon ter
beschikking worden gesteld, eventuele noodzakelijke schoonmaakwerkzaamheden kunnen door Fijnbouw in rekening worden gebracht.

Artikel 4 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Fijnbouw binden Fijnbouw niet, voor zover ze door Fijnbouw niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten.

5-1       Op alle door Fijnbouw verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn
slechts toegestaan met Fijnbouw zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

5-2       De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven Fijnbouw zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

5-3       Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde
boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd Fijnbouw zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 6 Leveringstermijnen.

6-1       De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Fijnbouw schriftelijk in gebreke te
stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Fijnbouw zijn de werkzaamheden ter hand te nemen.

6-2       Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de
opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 7 Prijzen producten.

7-1       Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

7-2       Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d.
verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene
omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na
het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

7-3       Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben
beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

7-4       De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal dienen te geschieden,
gelijk met de hoofdsom.

Artikel 8 Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

Artikel 9 Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Fijnbouw aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 10 Aansprakelijkheid.

10-1     Fijnbouw is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als
direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f. Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en / of geleverd;
g. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
h. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

10-2     Fijnbouw is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Fijnbouw of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.

10-3     Fijnbouw zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een
opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

10-4     Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht
benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle
risico's en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties,
onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks
onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Fijnbouw.

Artikel 11 Leverantie.

Onder leverantie wordt verstaan de feitelijke aanbieding aan de opdrachtgever. Wanneer
overeengekomen is waar en wanneer de levering van de goederen of de levering van half gerede producten zal geschieden, heeft de opdrachtgever op straffe van kosten en schade te zorgen;

a. Dat de plaats waar de werkstukken en / of materialen opgeborgen moeten worden, of de leveringen moeten geschieden zodanig is, dat beschadiging op welke wijze ook, niet plaats zal vinden;
b. Dat de toegang tot de ruimte waar de aflevering moet gebeuren onbelemmerd is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering mogelijk te doen zijn;
c. Dat indien lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe gegeven wordt. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van de opdrachtgever tenzij de schuld van Fijnbouw komt vast te staan;
d. Dat de ondergronden droog en vrij zijn van kalk, cement-, vuilresten en bezem schoon ter beschikking worden gesteld;
e. Dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, voor elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie gezorgd is. De werkzaamheden worden geacht verricht te worden in normale werktijden tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 12 Verplichtingen van de opdrachtgever.

12-1     Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van
bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt
vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Fijnbouw voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

12-2     Indien in verband met Fijnbouw zijn leveringswerkzaamheden elektrische-, gas- en / of andere aansluitingen nodig zijn en de installatie voor die aansluitingen gebreken vertonen, dan wel niet voldoen aan de ter zake van kracht zijnde voorschriften, zal de opdrachtgever daarin alsnog moeten voorzien. Indien deze werkzaamheden aan Fijnbouw worden opgedragen, dan zullen de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever aanvullend in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Meer- en minderwerk.

13-1     Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

13-2     De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging
op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de
aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van Fijnbouw op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als
zodanig is opgedragen.

13-3     Door Fijnbouw te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 14 Wijziging van de opdracht.

14-1     Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of
namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

14-2     Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in
de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Fijnbouw ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de 
tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

14-3     Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen
overeengekomen levertijd door Fijnbouw buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 15 Materialen.

15-1     Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun
bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

15-2     Fijnbouw stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. Fijnbouw is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

15-3     De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komt voor diens rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten
voor rekening van Fijnbouw komen. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen worden geacht te zijn goedgekeurd.

15-4     De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze
wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen
zullen door Fijnbouw tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan Fijnbouw toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening

15-5     Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot
afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een
gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.

15-6     Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan door Fijnbouw
doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 16 Aanbetaling.

Fijnbouw is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomsten een aanbetaling van minimaal 30% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Fijnbouw de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 17 Annuleren.

17-1     Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Fijnbouw reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij
overigens jegens Fijnbouw gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Fijnbouw als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Fijnbouw te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

17-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Fijnbouw zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 Overmacht.

18-1     Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuur rampen,
belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van
de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Fijnbouw of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Fijnbouw, ex- en
importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Fijnbouw, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Fijnbouw overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

18-2     Fijnbouw is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te
schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 19 Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Fijnbouw om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 20 Oplevering.

20-1     Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Fijnbouw dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel na verloop van
8 dagen nadat Fijnbouw schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.

20-2     Kleine gebreken zullen door Fijnbouw zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Fijnbouw slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan Fijnbouw valt toe te rekenen.

20-3     Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Fijnbouw niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk,
onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel "Overmacht" genoemd.

Artikel 21 Reclame.

21-1     Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Fijnbouw terstond schriftelijk op de
hoogte te brengen.

21-2     Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Fijnbouw wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

21-3     Fijnbouw dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij
overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

21-4     Indien de reclame naar het oordeel van Fijnbouw juist is, zal Fijnbouw hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de
geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 22 Garantie.

22-1     Fijnbouw verstrekt gedurende een vooraf overeengekomen periode garantie op geleverde en gemonteerde goederen. De garantie wordt slechts verleent op eventuele fouten en / of defecten in de
samenstelling van de door Fijnbouw geleverde materialen en producten dan wel in de door hem uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos herleveren van de ondeugdelijke
goederen c.q. het kosteloos heruitvoeren van ondeugdelijk werk.

22-2     Fijnbouw zal niet gehouden zijn deze garantie gestand te doen in de volgende omstandigheden:
a. Indien Fijnbouw tijdig te kennen gegeven heeft dat hij zich niet kan verenigen met de materiaalkeuze en / of werkwijze voorgeschreven door de opdrachtgever;
b. Indien door de opdrachtgever en / of derden werkzaamheden zijn of worden verricht aan de door Fijnbouw geleverde goederen;
c. Indien gebreken en schade aan de goederen het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim van de opdrachtgever;
d. Indien de goederen voor een ander doel gebruikt worden dan de overeengekomen bestemming;
e. Indien de opdrachtgever niet of niet geheel voldoet aan enige verplichting, voortvloeiende uit de overeenkomst;
f. Indien de gebreken en schade aan de goederen het gevolg is van ondeugdelijkheid van materialen en onderdelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
g. De garantie vervalt indien de door Fijnbouw geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld en / of verwerkt.

22-3     Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie
gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 23 Eigendomsvoorbehoud.

23-1     Zolang Fijnbouw geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente
daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Fijnbouw.

23-2     Fijnbouw heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

23-3     Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 24 Wanprestatie en ontbinding.

24-1     Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds
in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Fijnbouw ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de
gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

24-2     Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke
tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Fijnbouw heeft voorts ingeval
opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

24-3     Fijnbouw is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag
verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Fijnbouw reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Fijnbouw op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 25 Betaling.

25-1     Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

25-2     Fijnbouw is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen,
gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

25-3     Fijnbouw is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

25-4     Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de
opdrachtgever. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

25-5     Uit het enkele feit dat Fijnbouw zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 26 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats
van Fijnbouw,indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover deze daartoe wettelijk bevoegd is.